Топ теми:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Стрийській міській територіальній громаді

21 Липня 14:54

 

  1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Стрийській міській територіальній громаді (далі – Методичні рекомендації) визначають основні умови, які необхідно виконати для легалізації органів самоорганізації населення у Стрийській міській територіальній громаді.

1.2. Методичні рекомендації розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актів.

1.3. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста або його частини, для вирішення завдань, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення» (далі – Закон).

Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

– створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

– задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

– участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.4. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території міста, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням Стрийської міської ради.:

– вуличного, квартального комітету – в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

– комітету мікрорайону – в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;

– будинкового комітету – в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів;

 

 

  1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення

2.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до Стрийської міської ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

2.2. На зборах (конференції) обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) в міській раді.

2.3. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

2.4. Ініціативна група подає до Стрийської міської ради:

– заяву про створення органу самоорганізації населення, за примірною формою згідно з додатком 1 до цих Методичних рекомендацій;

– протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення за примірною формою згідно з додатком 2 до цих Методичних рекомендацій;

– список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів за примірною формою згідно з додатком 3 до цих Методичних рекомендацій.

 

  1. Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

3.1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається Стрийською міською радою.

3.2. Питання про створення органу самоорганізації населення розглядається на найближчому засіданні Стрийської міської ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути визначені:

– назва органу самоорганізації населення;

– основні напрями діяльності;

– повноваження та умови їх здійснення;

– територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3.3. Рішення Стрийської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів шляхом розміщення на офіційному веб-порталі Стрийської міської ради.

3.4. Стрийська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених Законом.

3.5. Рішення Стрийської міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

 

 

 

  1. Обрання органу самоорганізації населення

4.1. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

4.2. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

4.3. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

4.4. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, встановленому пунктами 4.1-4.3 цього розділу.

4.5. Збори (конференція) жителів на підставі рішення Стрийської міської ради про створення органу самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, цих Методичних рекомендацій затверджують Положення про орган самоорганізації населення (примірна форма Положення про орган самоорганізації населення наведена у додатку 5 до цих Методичних рекомендацій).

4.6. У Положенні про орган самоорганізації населення зазначаються:

– назва та юридична адреса органу самоорганізації населення;

– основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;

– права і обов’язки членів органу самоорганізації населення;

– територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;

– строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення;

– порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;

– порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;

– інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

4.7. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення Положення про орган самоорганізації населення покладається на Стрийську міську раду та її виконавчий комітет.

 

  1. Легалізація органу самоорганізації населення шляхом реєстрації

5.1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

5.2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом Стрийської міської ради (далі – реєструючий орган).

5.3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву за формою згідно з додатком 4.

До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:

– копія рішення Стрийської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

– протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення про орган самоорганізації населення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення (примірна форма протоколу наведена у додатку 6 до цих Методичних рекомендацій);

– Положення про орган самоорганізації населення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання;

– персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання за формою згідно з додатком 7 до цих Методичних рекомендацій.

5.4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог Закону.

5.5. Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.

5.6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.

5.7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, Закону, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

5.8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представників.

5.9. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.

5.10. У разі внесення змін до Положення про орган самоорганізації населення до реєструючого органу подаються:

– заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;

– протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про затвердження змін до Положення про орган самоорганізації населення, текст змін.

5.11. Реєстрація органу самоорганізації населення як юридичної особи здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Для реєстрації органу самоорганізації населення як юридичної особи в центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради подаються:

– заява про державну реєстрацію;

– копія рішення Стрийської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

– копія рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради про реєстрацію органу самоорганізації населення;

– протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення про орган самоорганізації населення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення (примірна форма протоколу наведена у додатку 6 до цих Методичних рекомендацій);

– Положення про орган самоорганізації населення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання;

– персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання за формою згідно з додатком 7 до цих Методичних рекомендацій.

 

  1. Легалізація органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування

6.1. Для легалізації органу самоорганізації населення шляхом повідомлення уповноважені представники в установленому порядку подають до виконавчого комітету Стрийської міської ради письмове повідомлення про заснування відповідного органу самоорганізації населення за примірною формою згідно з додатком 8 до цих Методичних рекомендацій.

До повідомлення про заснування додається протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, а також про затвердження Положення про орган самоорганізації населення.

6.2. Повідомлення про заснування органу самоорганізації населення повинно бути підписано головою та секретарем зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

 

  1. Строк повноважень органу саморганізації населення

7.1. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень Стрийської міської ради, якщо інше не передбачено рішенням Стрийської міської ради чи Положенням про орган самоорганізації населення.

7.2. Повноваження органу саморганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

– невиконання рішень Стрийської міської ради та її виконавчого комітету – за рішенням Стрийської міської ради;

– невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

– порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

7.3. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

7.4. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.

7.5. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до цього Закону та Положення про орган самоорганізації населення.

 

 

 

Керуюча справами

міськвиконкому                                                                         Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту