Топ теми:

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території обмеженої вул. І.Франка, вул. Гагаріна, проїздом, ЛЕП 35кВ в с. Ланівка Стрийського району

26 Квітня 11:25

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
детального плану території обмеженої вул. І.Франка,
вул. Гагаріна, проїздом, ЛЕП 35кВ
в с. Ланівка Стрийського району

1. Замовник СЕО:
Стрийська міська рада:
82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 71.
Ідентифікаційний код юридичної особи: 26256903.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:
Детальний план території обмеженої вул. І. Франка, вул. Гагаріна, проїздом, ЛЕП 35кВ в с. Ланівка Стрийського районує містобудівною документацією,що визначає планувальну організацію та розвиток території.
Детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель.
Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
Детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід’ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.
Також відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території визначає:
• принципи планувально-просторової організації забудови;
• червоні лінії та лінії регулювання забудови;
• у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;
• містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
• потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
• доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
• черговість та обсяги інженерної підготовки території;
• систему інженерних мереж;
• порядок організації транспортного і пішохідного руху;
• порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
• межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).
У даному проєкті детального плану території обмеженої вул. І. Франка, вул. Гагаріна, проїздом, ЛЕП 35кВ в с. Ланівка Стрийського району опрацьовано планувальне рішення використання ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури площею 0,0400 га.

3. Визначення умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля не є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження вказаної планованої діяльності (розміщення локальних очисних споруд – інженерних споруд господарсько-побутової каналізаціїз механічною та біологічною очисткою).
4. Ймовірні наслідкидля довкілля (у тому числі для здоров’я населення, для територій з природоохоронним статусом, транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення):
Основні фактори впливу на довкілля, пов’язані із розробленням детального плану території обмеженої вул. І. Франка, вул. Гагаріна, проїздом, ЛЕП 35кВ в с. Ланівка Стрийського району:
• ймовірнезниженняякості атмосферного повітря через діяльність проєктованогооб’єкту;
• забрудненнянавколишньогосередовищапромисловими та побутовими відходами;
• хімічнезабруднення довкілля;
• фізичнийвплив (шум, вібрація тощо);
• соціальнийвплив (умови праці та/чипобуту, цивільний захист тощо);
• техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та ґрунти.
Проєктом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ.
Вплив транскордонних екологічних наслідків проєктованого об’єкту на інші держави відсутній.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:
У контексті СЕО детального плану території обмеженої вул. І. Франка, вул. Гагаріна, проїздом, ЛЕП 35кВ в с. Ланівка Стрийського району не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.
Функціональне призначення території опрацювання відповідно до генерального плану села Ланівка- територія інженерної інфраструктури.
Відмова від затвердження ДПТ не сприятимеінноваційномута економічному розвиткугромади.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:
В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки детального плану території обмеженої вул. І. Франка, вул. Гагаріна, проїздом, ЛЕП 35кВ в с. Ланівка Стрийського району Стрийська міська рада керуватиметься чинним законодавством України, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування».
Для розробленняСЕО передбачаєтьсявикористовуватинаступнуінформацію:
• доповіді про стан довкілля;
• статистичнуінформацію;
• лабораторнідослідження стану довкілля;
• данімоніторингу стану довкілля;
• оцінкувпливу на довкілля планованоїдіяльності та об’єктів, якіможутьматизначнийвплив на довкілля;
• пропозиціїщодозміниіснуючогофункціонального використаннятериторії.
7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:
За результатами аналізу існуючого стану території щодо обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального використання земельних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів, встановлення санітарно-захисних зон, охорони та попередження забруднення джерел водопостачання, запобігання шкідливим впливам встановлено, що на проєктованій території відсутні особливо цінні землі і зелені насадження, залягання корисних копалин, об’єкти культурної спадщини, а також немає поблизу об’єктів заповідних територій.
На даний час територія опрацюванняє вільними від забудови землями комунальної власності.
На перспективупроєктними рішеннями детального плану території передбачено формування земельної ділянки для розміщення локальних очисних споруд.
Даним ДПТ передбаченокомплексний благоустрій території (реконструкція існуючих вулиць,озеленення тощо), а також комплекс заходів з інженерної підготовки території, до яких включено вертикальне планування території таповерхневе водовідведення.

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:
• Основніцілі детального плану території, йогозв’язок з іншими документами державного планування.
• Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльностінаселення та стану йогоздоров’я на територіях, якіймовірнозазнаютьвпливу (за адміністративнимиданими, статистичноюінформацією та результатами досліджень).
• Екологічніпроблеми, в тому числіризикивпливу на здоров’янаселення, якістосуються детального плану території.
• Зобов’язання у сферіохорони довкілля, у тому числіпов’язанііззапобіганням негативного впливу на здоров’янаселення.
• Заходи, якіпередбачаєтьсявжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативнихнаслідківвиконання детального плану території.
• Обгрунтуваннявибору виправданих альтернатив.
• Заходи, передбачені для здійсненнямоніторингу наслідківвиконання детального плану території для довкілля.
• Резюме нетехнічного характеру інформації.
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:
Стрийська міська рада:
82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 71
Ел. пошта: stryimvk@ukr.net
Тел. (03245) 52434
Офіційний веб-сайт: https://stryi-rada.ukraina.org.ua/

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території обмеженої вул. І. Франка, вул. Гагаріна, проїздом, ЛЕП 35кВ в с. Ланівка Стрийського району надаються у письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання даної заяви.

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту