Топ теми:

Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт, надання послуг

8 Червня 10:53

Трапляються випадки, коли споживач, наприклад,замовив виготовлення меблів, а виконавець зі своєї вини не виконує замовлення в обумовлений договором термін.
Або інше – увстановленихметалопластикових вікнах проявився недолік, а виконавець відмовляє в безоплатному їх усуненні та стверджує, що недоліки виникли через порушення споживачем умов експлуатації.
Що має знати споживач при замовленні та придбанні робіт чи послуг?

Основним документом, який регулює відносини між споживачами робіт (послуг) і виконавцями є Закон України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон).

Згідно з цим Законом:

продукція–це будь-якийвиріб (товар), робота чипослуга, щовиготовляються, виконуютьсячинадаються для задоволеннясуспільних потреб;

виконавець–це суб’єктгосподарювання, якийвиконуєроботиабонадаєпослуги;

договір–це уснийчиписьмовийправочинміжспоживачем і виконавцем про якість, терміни, ціну та іншіумови, за якихреалізуєтьсяпродукція.Підтвердженнявчиненняусногоправочинуоформляєтьсяквитанцією, товарнимчикасовим чеком, квитком, талоном, розрахунковим документом, передбаченимЗаконом України “Про застосуванняреєстраторіврозрахунковихоперацій у сферіторгівлі, громадськогохарчування та послуг”, абоіншими документами.

Статтею 10 Закону встановлено права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

1.Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов’язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.
Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад 70% загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася.

2.Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк – розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.

3.У разівиявленнянедоліків у виконанійроботі (наданійпослузі) споживачмає право на свійвибірвимагати:
1) безоплатногоусуненнянедоліків у виконанійроботі (наданійпослузі) у розумний строк;
2) відповідногозменшенняцінивиконаноїроботи (наданоїпослуги);
3) безоплатноговиготовленняіншоїречі з такого ж матеріалу і такої ж якостічи повторного виконанняроботи;
4) відшкодуваннязавданихйомузбитків з усуненнямнедоліківвиконаноїроботи (наданоїпослуги) своїми силами чиіззалученнямтретьої особи;
5) реалізаціїінших прав, щопередбаченічиннимзаконодавством на день укладеннявідповідного договору.
Зазначенівимогипідлягаютьзадоволенню у разівиявленнянедоліківпід час прийманнявиконаноїроботи (наданоїпослуги) абопід час їївиконання (надання), а в разінеможливостівиявленнянедоліківпід час прийманнявиконаноїроботи (наданоїпослуги) – протягомгарантійногочиіншого строку, встановленого договором, чипротягомдвохроків з дня прийняттявиконаноїроботи (наданоїпослуги) у разівідсутностігарантійногочиіншого строку, встановленогозаконодавствомабо договором.

Згідно з Закономнедолік–це будь-яка невідповідністьпродукціївимогам нормативно-правовихактів, умовамдоговорівабовимогам, щопред’являються до неї, а такожінформації про продукцію, наданійвиконавцем.

4.За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування збитків.
Зазначенівимогиможуть бути пред’явленіспоживачемпротягомстроків, передбачених нормативно-правовими актами та умовами договору, а в разівідсутності таких строків – протягом десяти років.

Згідно з Законом істотний недолік –це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виконавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) вінвзагалі не може бути усунутий;
б) йогоусуненняпотребуєпонадчотирнадцятькалендарнихднів;
в) він робить товар суттєвоіншим, ніжпередбачено договором.

5.У разі коли виконавець не можевиконати (прострочуєвиконання) роботу (наданняпослуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщотривалістьвиконаннявизначеноу годинах) простроченняспоживачевісплачується пеня у розмірі3%вартостіроботи (послуги), якщоінше не передбаченозаконодавством. У разі коли вартістьроботи (послуги) не визначено, виконавецьсплачуєспоживачеві неустойку в розмірі3%загальноївартостізамовлення.
Сплатавиконавцем неустойки (пені), встановленої в разіневиконання, простроченнявиконанняабоіншогоненалежноговиконаннязобов’язання, не звільняєйоговідвиконаннязобов’язання в натурі.

6.Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

7.Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі (послузі), що не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов’язаний повідомити виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.

8.Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги), або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

9.Виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг). Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рівень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг).
Якщовиконанняробіт (наданняпослуг) вимагаєвикористаннядодатковихматеріалів, такіматеріалиповиннівідповідативимогамбезпеки, встановленимзаконодавством до таких матеріалів.

10.Виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров’ю або майну споживача, що виникла у зв’язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт (надання послуг), незалежно від рівня його наукових і технічних знань, що дає змогу виявити їх властивості, згідно із законодавством.

11.Якщо під час виконання робіт (надання послуг) виникає необхідність у додаткових роботах (послугах), що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов’язаний одержати від споживача дозвіл на виконання таких робіт (надання послуг).
Будь-якідодатковіроботи (послуги), виконані (надані) виконавцем без згодиспоживача, не створюють для споживача будь-якихзобов’язаньщодоїх оплати.

12.Якщопісляукладення договору стане очевидним, щороботи (послуги), зважаючи на їхціну (вартість) та характеристики абоіншіобставини, явно не задовольнятимутьінтересиабовимогиспоживача, виконавецьзобов’язанийнегайноповідомити про цеспоживача.
Виконавецьзобов’язаний таким же чином повідомитиспоживача, якщовартістьробіт (послуг) можеістотнозрости, ніжможнабулоочікуватипід час укладення договору.
Споживачмає право відмовитисявід договору про виконанняробіт (наданняпослуг) без штрафнихсанкцій з боку виконавця у разівиникненняобставин, передбачених в абзацах першому та другому частини 12 статті 10 Закону.

13.Вимогистатті10 Закону не поширюються на виконанняробіт з гарантійного ремонту.

Частиною 4 статті 17 Закону визначено, що уразі коли під час гарантійного строку необхідновизначити причини втратиякостіпродукції, виконавецьзобов’язаний у триденний строк з дня одержаннявідспоживачаписьмовоїзгодиорганізуватипроведенняекспертизипродукції. Експертизапроводиться за рахуноквиконавця. Якщо у висновкахекспертизи буде доведено, щонедолікивиниклипісляпередачіпродукціїспоживачевівнаслідокпорушення ним встановлених правил використання, зберіганнячитранспортуванняабодійтретіхосіб, вимогиспоживача не підлягаютьзадоволенню, а споживачзобов’язанийвідшкодувативиконавцювитрати на проведенняекспертизи. Споживач, виконавецьмають право на оскарженнявисновківекспертизиу судовому порядку.
З огляду на вищезазначене, у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)споживачу треба звернутисьдо виконавця та заявитивимогу, встановленустаттею10 Закону України «Про захист правспоживачів». Виконавецьзобов’язанийзадовольнитивимогуспоживача.
Якщо виконавецьігноруєвимогуспоживача, то слідзафіксувати факт звернення, тобтовручитипідпідписвиконавцю (або його представнику)письмовузаяву на ім’ясуб’єктагосподарювання з вимогою, встановленою статтею 10 Закону. Заявуможнанаписати у двохпримірниках – перший примірник заяви передативиконавцю та попроситипоставити на копії заяви відмітку про отримання: дату, прізвище та посаду особи, яка прийняла документ, штамп чи печатку цієїорганізації (за наявності). Виконавець повинен зареєструватизаявуспоживача. Якщо ж відмовляють у прийнятті заяви, то споживачупотрібнонаправитиїїпоштою з повідомленням про врученняабокур’єром та зберегтидоказивідправлення.
В разіпорушення прав споживачможе звернутись за захистом:
– до територіального органу центрального органу виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуполітику у сфері державного контролю за додержаннямзаконодавства про захист прав споживачів – Головне управлінняДержпродспоживслужби у Львівськійобласті (адреса – 79000, м.Львів, вул.Д.Вітовського, 18; телефон – 0322613690);
– до органу місцевогосамоврядування – виконавчийкомітетСтрийськоїміської ради (адреса – 82400, м.Стрий, вул.Шевченка, 71; телефон – (03245) 7-12-04; e–mail – stryimvk@loda.gov.ua);
– до суду.
Надаємозразок заяви до органумісцевогосамоврядування в разіпорушення прав споживачащодо умов договору про виконання робіт (надання послуг).

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

Інформаційний матеріал підготовлено
службою з питань торгівлі, побутового обслуговування
та захисту прав споживача
виконавчого комітету Стрийської міської ради

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту