Топ теми:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Приватне підприємство «Нордік»

6 Вересня 10:50

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

_ 2022929913 __
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне підприємство «Нордік»,

код згідно з ЄДРПОУ 33862865

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження: 79035,  Львівська обл., м.Львів, вул.Зелена, буд.149;

тел.: 032 2610499

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Метою планованої діяльності є реконструкція УПГ Колодницьке з влаштуванням вузлів сепарації і осушки газу на території Добрянського старостинського округу Стрийської міської ТГ Стрийського району Львівської області.

Технічна альтернатива 1

Планована діяльність – будівництво на території існуючої площадки УПГ Колодницьке комплексу основних технологічних установок для очистки, осушки, обліку, а в перспективі і компримування природного газу перед подачею в магістральні газопроводи ГТС. Крім того планується будівництво ряду допоміжних об’єктів: майданчик газогенератора, розширення майданчика збору пластової води, реконструкція метанольного господарства.

Згідно схеми реконструкції УПГ Колодницьке газ від двох існуючих вхідних ниток, призначених для прийому газу зі шлейфів ділянки Угнівська 4 (Дібровська), поступає на установку низькотемпературної сепарації НТС-2, де проходить низькотемпературну очистку від крапельної вологи, після чого потрапляє на установку адсорбційної осушки УО-4 для подальшої осушки і його приведення до вимог до товарного газу, регламентованих «Кодексом ГТС». Після очистки і осушки підготовлений газ через існуючі вузли обліку направляється в магістральні газопроводи до споживача.

Відсепарована крапельна волога з технологічних апаратів УПГ збирається в існуючих ємностях Є-2, Є-4 і проектованій ємності Є-3 на майданчику збору пластової води, після чого вивозиться на утилізацію.

Для запобігання утворення гідратних пробок в технологічних трубопроводах в місцях пониження тиску передбачається подача в трубопроводи (перед регулюючими клапанами) інгібітора гідратоутворень – метанолу. Для цього на майданчику УПГ передбачається установка додаткового метанольного бачка ЄМ-3.

Для забезпечення проектованого обладнання електроенергією передбачена установка газогенератора. Паливний газ для потреб газогенератора відбирається від існуючих на УПГ газових мереж низького тиску, призначених для власних потреб.

Технічна альтернатива 2

Не розглядається, оскільки технічна  альтернатива 1 є оптимальним варіантом здійснення планованої діяльності. Альтернативний варіант відсутній, оскільки можливість впровадження існує тільки в комплексі із застосуванням діючого обладнання та комунікацій установки підготовки газу Колодницького родовища.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Встановлення технологічного обладнання в межах існуючої площадки УПГ -Колодницьке (Львівська область, Стрийський район, Стрийської міської ТГ, Добрянський старостинський округ, поблизу с. Заплатин).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розширення території УПГ-Колодницьке на площу, необхідну для встановлення технологічного обладнання, що передбачено проектом реконструкції.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: забезпечення енергоресурсами, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів. Реконструкція УПГ -Колодницьке надає можливість збільшити показники видобування вуглеводнів, позитивно вплине на забезпечення газом промислових підприємств та населених пунктів, а також на розвиток інфраструктури району.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Максимальна продуктивність проектованих технологічних установок УПГ – 500 тис. нм3/добу.

Робочий тиск газу, видобутого на ділянці Угнівська 4 (Дібровська) на вході УПГ – 9,0 МПа (надл.).

Робочий тиск на виході з УПГ – 3,0…5,4 МПа (надл.).

Склад технологічного обладнання реконструйованої частини УПГ:

 • установка низькотемпературної сепарації НТС-2 (сепаратори С-4, С-5, теплообмінник Т-1);
 • установка адсорбційної осушки газу УО-4 (адсорбери А-4-1, А-4-2, фільтр-сепаратор ФСГ-4, електричний нагрівач ЕП-4, сітчасті фільтри);
 • вузол обліку газу (на базі звужувального замірного пристрою і обчислювача витрати типу «Флоутек»);
 • компресорна установка;
 • метанольне господарство (матанольний бачок ЄМ-3);
 • майданчику збору пластової води (ємність Є-3);
 • газогенератор;
 • система технологічних трубопроводів із запірно-регулюючою арматурою і приладами КВПіА.

 

 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: Дотримання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про охорону земель»; Водного кодексу України; Земельного кодексу України; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів; затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173.щодо технічної альтернативи 1 – Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України. Обмеження планованої діяльності полягає у: – для повітря – дотриманні значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин; – для ґрунтів – відсутність прямого інтенсивного впливу- рівень шуму – в межах норми; – дотримання санітарно-епідеміологічних норм; щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається, через відсутність технічної альтернативи 2; щодо територіальної альтернативи 1 – Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів, рекультивації порушених земель. щодо територіальної альтернативи 2 – аналогічно територіальній альтернативі 1. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 – моніторинг стану атмосферного, ґрунтового, водного середовищ. щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається, через відсутність технічної альтернативи 2; щодо територіальної альтернативи 1 – Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.щодо територіальної альтернативи 2 – аналогічно територіальній альтернативі 1. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

вплив на клімат і мікроклімат – в межах природної стійкості екосистеми;

вплив на повітряне середовище – під час будівництва атмосферне повітря буде тимчасово забруднюватись при роботі будівельних машин і автотранспорту, дизельної електростанції, при зварювальних, різальних та фарбувальних роботах; в період експлуатації – викиди від технологічного обладнання;

вплив на водне середовище – негативний вплив не очікується;

вплив на ґрунти – при будівництві об’єкту очікується незначний тимчасовий негативний вплив; при експлуатації – вплив відсутній;

вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив екологічно допустимий.

шумовий вплив – під час реконструкції акустичне навантаження від роботи будівельного автотранспорту, роботи будівельних механізмів та техніки; шумове навантаження під час будівельних робіт та під час експлуатації технологічного обладнання буде в межах норми і не завдасть негативного впливу на навколишнє  природне середовище та здоров’я людей.

навколишнє соціальне середовище (населення) – негативний вплив не очікується;

навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

У процесі будівництва проектованого об’єкта утворюватимуться тверді відходи. Тверді побутові відходи (ТПВ) і безпечні відходи, прирівняні до побутових, передаються комунальному підприємству згідно укладених договорів. Небезпечні відходи, будуть передаватися за договорами спеціалізованим підприємствам, що мають відповідну ліцензію для подальшого поводження з ними.

щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається, через відсутність технічної альтернативи 2;

щодо територіальної альтернативи 1 – Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної зони та виділених земельних ділянках під провадження планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 2 – аналогічно територіальній альтернативі 1.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктами 4 та 14 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):

– п.4 – зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу);

– п. 14 – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – відсутня.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає вимогам ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

 

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Експертний висновок

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

 

що видається Філією ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,

79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська,98

тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту