Топ теми:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА»

17 Жовтня 11:59

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА»код згідно з ЄДРПОУ 43593050

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, офіс 4

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Спорудження свердловини №703 Більче-Волицька, Більче-Волицького газового родовища з метою розвідки газового покладу горизонту НД-4.
Підключення свердловини до шлейфу свердловини №503 Більче-Волицька, на відстань до 2600 м. Максимальна глибина свердловини – до 630 м. Спосіб буріння – роторний, передбачається кріплення ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Очікуваний об’єм видобутку природного газу становить 20 тис. м3/добу. Підключення свердловини включає обв’язку гирла свердловини та прокладання газопроводу-шлейфу.

 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 1.
Буріння свердловини передбачається буровою установкою з дизельним приводом. Бурову установку буде обрано в залежності від технологічних та геологічних особливостей буріння свердловини та які найбільше підходять для здійснення планованої діяльності. Буріння свердловин буде відбуватися частково безамбарним методом, при якому збір бурового шламу після використання розчину на вуглеводневій основі буде здійснюватися у спеціальні біг-беги, які до вивезення на утилізацію будуть складуватися в спеціальні наземні ємності об’ємом до 40 м3. Передбачається обв’язка гирла свердловини фонтанною арматурою із запірними і регулюючими пристроями, колонною головкою, превенторною установкою. У процесі виконання робіт проводитимуться геофізичні дослідження свердловини. Водозабезпечення процесу влаштування та експлуатації свердловин відбуватиметься привозною водою згідно з укладеними договорами. За наявності умов і підстав, свердловини ліквідуватимуться відповідно до вимог чинного законодавства.
Технічна альтернатива 2.
Буріння свердловини передбачається буровою установкою з електричним приводом. Буріння свердловини буде відбуватися частково безамбарним методом, при якому збір бурового шламу після використання розчину на вуглеводневій основі буде здійснюватися у спеціальні біг-беги, які до вивезення на утилізацію будуть складуватися в спеціальні наземні ємності об’ємом до 40 м3. Передбачається обв’язка гирла свердловини фонтанною арматурою з запірними і регулюючими пристроями, колонною головкою, превенторною установкою. У процесі виконання робіт проводитимуться геофізичні дослідження свердловини. Водозабезпечення процесу влаштування та експлуатації свердловин відбуватиметься привозною водою згідно з укладеними договорами. За наявності умов і підстав, свердловини ліквідуватимуться відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи Територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюватиметься на території Стрийської міської територіальної громади (на схід від села П’ятничани) Стрийського району Львівської області. Місце прокладання шлейфу-підключення: обрано єдиний оптимальний маршрут з врахуванням мінімально можливої довжини траси газопроводу-підключення, а також з врахуванням рельєфу та відстані від існуючих комунікацій. Інші альтернативні варіанти відсутні.
Територіальна альтернатива 2.
Розташування гирла свердловини обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, територіальні альтернативи для яких відсутні.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів, зокрема 3% ‒ до бюджетів територіальних громад та 2% ‒ до обласних бюджетів за місцем здійснення планової діяльності (видобування корисних копалин).
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Для спорудження свердловини передбачається використання бурової установки з дизельним приводом/електричним приводом потужністю до 900 кВт, максимальна глибина свердловини – до 630 м. На період спорудження свердловини передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки площею до 2,0 га з землекористувачем (за погодженням з її власником).

Застосовуються типові схеми обв’язки гирла свердловини. У випадку виявлення промислового притоку газу буде обрано оптимальний маршрут і довжина траси газопроводу з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об’ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Залежно від довжини газопроводу роботи по підключенню свердловин розраховані на термін до чотирьох місяців. У будівельних роботах буде використано від 10 до 15 одиниць техніки.
Площа відводу земель у довгострокове користування на період експлуатації свердловини та під’їзної ґрунтової дороги до 1 га для однієї свердловини.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Дотримання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про управління відходами», Закону України «Про охорону земель», Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173.
При бурінні свердловин встановлюється санітарно-захисна зона. Порядок встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173. Обмеження планової діяльності проводити у відповідності до чинного Законодавства України.
Щодо технічної альтернативи 1:
– 500 м при бурінні буровою установкою з дизельним приводом;
– вміст шкідливих речовин в повітрі – в межах ГДК;
– рівень шуму – в межах норми;
– дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
Щодо технічної альтернативи 2:
– 300 м при бурінні буровою установкою із електроприводом;
– вміст шкідливих речовин в повітрі – в межах ГДК;
– рівень шуму – в межах норми;
– дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів; проведення рекультивації порушених земель.
Щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
Щодо технічних та територіальних альтернатив:
– Розробляється та виконується комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Ведеться первинний облік відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам.

– Проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та екологічних вишукувань виконуватимуться в необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів; проведення охоронних, відновлювальних та захисних заходів, а саме зняття родючого шару ґрунту з метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, газопроводи- шлейфи для підключення свердловин прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу труби. По трасі газопроводів для підключення свердловин передбачається зняття і наступна рекультивація родючого шару ґрунту після його прокладання.
– Для здійснення контролю рівня забруднення навколишнього середовища на ділянці розташування родовища здійснюватиметься моніторинг стану атмосферного повітря, ґрунту та води.
– Персонал виробничих підрозділів проходить періодичне навчання та атестацію з правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля Щодо технічної альтернативи 1
– вплив на повітряне середовище – під час буріння свердловини передбачаються викиди від земляних, зварювальних робіт, від роботи будівельного автотранспорту, дизель- електростанцій, викиди при приготуванні бурового розчину, при випробуванні свердловин на приплив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі), випаровування з ємностей для зберігання дизельного палива; прокладання газопроводу- шлейфу супроводжуватиметься викидами під час проведення земляних, зварювальних робіт, від роботи будівельного автотранспорту; під час експлуатації свердловини та газопроводу-шлейфу – викиди відсутні; на межі житлової забудови найближчого населеного пункту значення концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, які будуть викидатися в атмосферне повітря, передбачаються нижче гранично-допустимих, отже, вплив на повітряне середовище під час будівництва та експлуатації свердловин, вважається допустимим;
– шумовий вплив – під час спорудження свердловини та прокладання газопроводу- шлейфу акустичне навантаження від роботи будівельного автотранспорту, роботи будівельних механізмів та техніки; шумове навантаження під час будівельних робіт та буріння буде в межах норми і не завдасть негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей. Під час експлуатації свердловини та газопроводу- шлейфу шумовий вплив відсутній;
– вплив на водне середовище – під час здійснення планованої діяльності передбачається утворення бурових стічних вод, відпрацьованої води після гідровипробувань, дощових стоків з бурового майданчика, господарсько-побутових стоків; буріння свердловини та прокладання газопроводу-шлейфу здійснюватиметься за межами прибережно-захисних смуг, які визначені статтею 88 Водного кодексу України; з урахуванням впровадження організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив під час буріння характеризується як екологічно допустимий; під час експлуатації свердловини та газопроводу-шлейфу – вплив на водне середовище відсутній, оскільки відсутні джерела, які впливають на стан водного середовища;
– вплив на гідрогеологічне середовище – допустимий. Під час спорудження, в процесі буріння свердловини здійснюється порушення природного стану геологічного розрізу. Для попередження забруднення горизонтів з прісними водами та інші негативні наслідки у вигляді техногенних змін, деформацію земної поверхні тощо, проєктом передбачена конструкція свердловини, яка включає спуск обсадних колон з наступним цементуванням високоміцними портландцементами; під час прокладання газопроводу- шлейфу негативного впливу на гідрогеологічне середовище не передбачається; під час експлуатації свердловини – вплив на гідрогеологічне середовище відсутній, оскільки відсутні джерела його виникнення;

– вплив на ґрунти – під час облаштування бурового майданчика та прокладання газопроводу-шлейфу передбачаються механічні порушення поверхневого шару ґрунту при проведенні земляних робіт; для мінімізації впливу на ґрунти родючий шар знімається та зберігається у спеціально відведених кагатах; під час буріння вплив на ґрунти допустимий у разі дотримання всіх необхідних норм; під час випробовування свердловини передбачається локальний і тимчасовий вплив горизонтального факельного амбару, який оцінюється як допустимий; після завершення буріння та випробування свердловини передбачається демонтаж бурового майданчика та проведення рекультивації; під час експлуатації свердловини та газопроводу-шлейфу вплив на ґрунти відсутній, оскільки відсутні джерела його виникнення;
– вплив на утворення та поводження з відходами – під час облаштування бурового майданчика та прокладання газопроводу-шлейфу передбачається утворення незначної кількості відходів. Відходи тимчасово розміщуються у спеціально відведених місцях відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених договорів з спеціалізованими підприємствами. Буріння свердловини передбачається безамбарним методом. Всі відходи буріння тимчасово складуватимуться в герметичних ємностях та контейнерах (в залежності від класу небезпеки) на буровому майданчику і передаватимуться на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно укладених договорів;
– вплив на рослинний та тваринний світ – перед облаштуванням бурового майданчика передбачається, що територія буде розчищена від трав’яної рослинності. У зоні проведення робіт рідкісні та зникаючі види тварин та рослин відсутні. Земельні ділянки, що плануються у відведення, не мають природно-заповідного статусу і не межують з такими територіями. Під час експлуатації об’єкту планованої діяльності вплив на біорізноманіття екологічно допустимий.
– вплив на об’єкти природно-заповідного фонду – негативний вплив відсутній. Земельні ділянки, що плануються у відведення не мають природно-заповідного статусу, не відносяться і не межують з об’єктами ПЗФ.
– вплив на соціальне середовище – об’єкт планованої діяльності не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров’я місцевого населення та несе позитивний аспект; забезпечення енергоресурсами населення і промисловості даного регіону, залучення інвестицій в економіку району;
– вплив на техногенне середовище – відсутній; в рамках реалізації планової діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об’єкти; пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні;
– вплив на клімат та мікроклімат – під час буріння свердловини та прокладання газопроводу-шлейфу викиди парникових газів відсутні. Під час випробування на факелі відбуватиметься короткочасний регульований викид метану, обсяг якого не перевищуватиме ОБРВ. У період експлуатації свердловини та газопроводу-шлейфу викиди відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно- захисної зони та виділених земельних ділянках під провадження планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Друга категорія видів діяльності (відповідно до пункту 1 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):
– п. 3.1 – видобувна промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно- захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля ‒ це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість
провадження даної планованої діяльності,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 98,
тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту