Топ теми:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

15 Травня 8:45
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
202351010661
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
код ЄДРПОУ 30019775
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.26/28;тел.:(044) 461 2549
факс: (044) 461 29 72
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Планована діяльність, її характеристика.
Продовження видобування вуглеводнів Грудівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 2462 від 14.05.2001 року. Метод розробки – на виснаження, режим роботи – газовий. Кінцева продукція – газ природний, конденсат,супутні компоненти: етан, пропан, бутани. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Львівгазвидобування»АТ «Укргазвидобування».
Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Грудівського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки нафтових і газових родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом наявної потужності.
Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки нафтових і газових родовищ. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Грудівське родовище розташоване на території Стрийського та Дрогобицького районів Львівської областіна відстані 19 км від м. Дрогобича, 18 км від м. Миколаєва та 15 км від м. Стрия. Основними населеними пунктами районів поблизу родовища є смт. Меденичі та села Криниця, Більче, Коросниця та Летня.
Об’єкт існуючий, площа родовища 28,2 км2.
Територіальні альтернативи1,2 не розглядаються.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект – створення робочих місць, забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 3% рентної плати за користування надрами до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Грудівське родовище відкрите пошуково-розвідувальною свердловиною 1-Грудівська в 1989 році. Дослідно-промислова розробка родовища розпочата в грудні 1997 року.
Промислова газоносність Грудівського родовища пов’язана з горизонтами НД-9, НД-11, НД-12, НД-13 нижньодашавськоїпідсвити нижнього сармату та карпатій-сенонскими відкладами.
Станом на 01.05.2023 р. по Грудівському родовищу експлуатаційний фонд становить 6 свердловин.
Для підготовки газ із свердловин поступає на УКПГ-Гаї звідки транспортується і подається в газопроводи Ду 1000, Ру= 5,5 МПа Опари-УгерськоіДу 500 мм, Ру=2,5 МПа Іваники-Пукеничі (УМГ «Львівтрансгаз») та в міжпромисловий газопровід Ду 300 мм до УПГ-Пукеничі.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природнє середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю, поводження з відходами, тощо:
– здійснення постійного контролю технічного стану механізмів та транспорту при розробці родовища;
– зберігання відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам і вивіз на полігон ТПВ на очисні споруди у відповідності санітарно-гігієнічних вимог та природоохоронного законодавства;
– викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
– забір підземних вод здійснювати згідно з Водним кодексом України;
– виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр;
– виконання правил протипожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить – 300 м, буріння буровим верстатом з електричним приводом.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальних альтернатив 1
Об’єкт існуючий. Родовище знаходиться в промисловій розробці. Площа родовища складає 28,2 км2. Проведення робіт в межах спецдозволу на користування надрами.
щодо територіальних альтернати2
Не розглядаються
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлювальних, захисних і компенсаційних заходів.
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальних альтернатив 1
Об’єкт існуючий. Родовище знаходиться в промисловій розробці. Площа родовища складає 28,2 км2. Проведення робіт в межах спецдозволу на користування надрами.
щодо територіальних альтернати2
Не розглядаються
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.
Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).
Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.
Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації – мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів.
Природно-заповідний фонд: Планована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
Рослинний, тваринний світ: Рослинність – прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.
Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.
Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.
Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.
Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності, а також додаткове будівництво ЛЕП, додаткове втручання у довкілля, відведення земельних ділянок, збільшення часу буріння.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальних альтернатив 1
Об’єкт існуючий. Родовище знаходиться в промисловій розробці. Площа родовища складає 28,2 км2. Проведення робіт в межах спецдозволу на користування надрами.
щодо територіальних альтернати2
Не розглядаються
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планова діяльність відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно п.1 та 3 ч.3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягаєвключенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливуна довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльностібудепродовження видобування вуглеводнів згідноспеціального дозволу№ 2462 від 14.05.2001 року на користування надрами Грудівського родовища
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною службою геології та надр України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерствазахисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою:03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50,e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту