Топ теми:

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території в с. Бережниця, обмеженої вул. Січових Стрільців, північною межею села

26 Квітня 9:20

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Детального плану території в с. Бережниця, обмеженої вул. Січових Стрільців, північною межею села

1. Замовник СЕО
Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області (82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 71).
ЄДРПОУ: 26256903

2. Вид та основні цілі документу державного планування
Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
Містобудівна документація «Детальний план територіїв с. Бережниця, обмеженоївул. СічовихСтрільців, північноюмежею села» розробляється на підставі наступних вихідних даних:
– Рішення Стрийської міської ради № 453 від «24» червня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території»;
– Завдання на розроблення детального плану території;
– Інших додаткових матеріалів наданих замовником.
Детальним планом території передбачається влаштування птахоферми.
Проект розробляється відповідно до:
– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
– Закону України «Про відходи»;
– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
– Закону України «Про екологічну мережу України»;
– Закону України «Про охорону земель»;
– Закону України «Про рослинний світ»;
– Закону України «Про тваринний світ»;
– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
– ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.Основні положення проектування»;
– ДБН Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні.
Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):
Територія опрацювання знаходиться в с. Бережниця Стрийського району Львівської області.
Бережниця – село в Україні, у Стрийському районі Львівської області. Розташоване на лівому березі річки Бережниця, притоки Дністра, за 8 км на південний схід від районного центру, який є для села найближчою залізничною станцією. Населення становить 642 особи. Орган місцевого самоврядування – Стрийська міська рада.
Село Бережниця розміщене по правій стороні дороги, яка з’єднує місто Стрий з селами: Угільня, Великі Дідушичі, Стрілків, Слобідка. Село розташоване по схилах обох боків потічка Кайдан, який впадає в річку Бережницю – притоку Дністра. Місцевість горбиста, знаходиться на висоті 305 метрів над рівнем моря. Із сходу, півдня та заходу величезною підковою село оточує мішаний ліс, який простягається до самих гір Карпат. Від лісу село відділяє річка Бережниця, характерна високими берегами, які утворилися від розмивання та виносу м’яких порід ґрунту.
На проектованій території знаходяться існуючі пташники, допоміжні приміщення. Проектом передбачено розширення птахоферми.
Проектовані об’єкти належить до переліку об’єктів планованої діяльності щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
4. Ймовірні наслідки
Планувальна організація території передбачає її функціональне зонування, а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.
а) Реалізація проектних рішень можуть мати наступний вплив на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.
Повітряне середовище.
Вплив планової діяльності на атмосферне повітря може проявлятися у збільшенні кількості викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел, збільшення кількості стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин.
Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться.
Водне середовище.
Вплив відбуватиметься за рахунок утворення та відведення господарсько-побутових та виробничих стоків.
Геологічне середовище.
Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва, проїзду транспорту при експлуатації проектованих будівель.
Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.
Тверді відходи.
Планована діяльність передбачає утворення будівельних відходів на етапі будівництва та утворення побутових та виробничих відходів на етапі функціонування проектованих об’єктів.
б) На території проектування відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду.
в) Зважаючи на географічне положення населеного пункту та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив
Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – у разізатвердження проекту детального плану території дозволить забезпечитираціональне використання території, розвиток підприємницької діяльності.
Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проекту.
Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку.
Проектом передбаченозастосуваннянайкращихсучаснихтехнологій та практик. Реалізація проекту повинна відбуватися з урахуванням діючих вимог українського та європейського санітарного та природоохоронного законодавства. При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості території розташування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
– доповіді про стан довкілля.
– статистичну інформацію.
– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.
– дані моніторингу стану довкілля.
– оцінка впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.
– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.
З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.
Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.
В цілому, розроблений у відповідності до державних містобудівних норм, санітарних норм і правил, проект детального плану території не матиме негативних наслідків.
Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– заходи щодо охорони рослинного покриву;
–заходи щодо охорони атмосферного повітря;
– заходи щодо охорони поверхневих та підземних вод;
– заходи щодо охорони ґрунтів та геологічного середовища;
– заходи щодо пожежної безпеки;
– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;
– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та споруд;
– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);
– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму;
– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;
– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;
– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);
– моніторинг діяльності проектованих об’єктів;
– забезпечення благоустрою території.
8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:
– зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;
– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
– опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції
Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області (82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 71).

10. Строки подання
15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території в с. Бережниця, обмеженої вул. Січових Стрільців, північною межею села(відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту