Топ теми:

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території з метою розміщення індустріального парку «Промзона» по вул. Промисловій в м. Стрий на території Стрийської міської територіальної громади

23 Травня 13:25

Директору

Департаменту екології та природних ресурсів

Львівської обласної державної адміністрації

п. Гречанику Р.М.

Директору

Департаменту охорони здоров’я

Львівської обласної державної адміністрації

п. Чемерису О.М.

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території

з метою розміщення індустріального парку «Промзона»

по вул. Промисловій в м. Стрий на території

Стрийської міської територіальної громади

 

1.Замовник СЕО:

Замовник СЕО – виконавчий комітет Стрийської міської ради:

82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 71.

2.Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Детальний план території з метою розміщення індустріального парку «Промзона» по вул. Промисловій в м. Стрий на території Стрийської міської територіальної громади є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід’ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.

Також відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території визначає:

 • принципи планувально-просторової організації забудови;
 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 • у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;
 • містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

У даному проєкті детального плану території з метою розміщення індустріального парку «Промзона» по вул. Промисловій в м. Стрий на території Стрийської міської територіальної громади опрацьовано планувальне рішення використання території площею орієнтовно 200 га. Проєкт ДПТ розробляється в рамках вибору території для індустріального парку – комплексу організаційно-правових, планувальних та інших дій ініціаторів створення індустріального парку щодо пошуку, викупу, відведення і встановлення в натурі (на місцевості) вільних від забудови або забудованих земельних ділянок, призначених для створення індустріального парку.

3.Визначення умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілляє обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження вказаної планованої діяльності (інфраструктурні проєкти: облаштування індустріальних парків).

4.Ймовірні наслідкидля довкілля (у тому числі для здоров’я населення, для територій з природоохоронним статусом, транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення):

Основні фактори впливу на довкілля, пов’язані із розробленням детального плану території з метою розміщення індустріального парку «Промзона» по вул. Промисловій в м. Стрий на території Стрийської міської територіальної громади:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря через діяльність проєктованого об’єкту;
 • забруднення навколишнього середовища промисловими та побутовими відходами;
 • хімічне забруднення довкілля;
 • фізичний вплив (шум, вібрація тощо);
 • соціальний вплив (умови праці та/чипобуту, цивільний захист тощо);
 • техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та ґрунти.

Ділянка ДПТ передбачається промисловою територією для розміщення промислових підприємств V, VI та III класів шкідливості. Санітарно-захисна зона від проєктованих об’єктів не потраплятиме на територію громадської та житлової забудови навколишніх території та забезпечена нормативними розривами щодо шкідливого впливу на оточуюче середовище.

Проєктом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ.

Вплив транскордонних екологічних наслідків проєктованого об’єкту на інші держави відсутній.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

У контексті СЕО детального плану території з метою розміщення індустріального парку «Промзона» по вул. Промисловій в м. Стрий на території Стрийської міської територіальної громади альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

Згідно планувальної структури міста Стрий (генеральний план розробляється) та прилеглих населених пунктів, територія опрацювання є територією промзони, яка передбачена для промислових підприємств, де є існуючі та діючі промислові об’єкти.

Відмова від затвердження ДПТ не сприятимепросторовому розвитку, покращенню демографічної ситуації та економічному зростанню в громаді.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки детального плану території з метою розміщення індустріального парку «Промзона» по вул. Промисловій в м. Стрий на території Стрийської міської територіальної громади Стрийська міська рада керуватиметься чинним законодавством України, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування».

Для розроблення СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

За результатами аналізу існуючого стану території щодо обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального використання земельних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів, встановлення санітарно-захисних зон, охорони та попередження забруднення джерел водопостачання, запобігання шкідливим впливам  встановлено, що на проєктованій території відсутні особливо цінні землі і зелені насадження, залягання корисних копалин, а також немає поблизу об’єктів заповідних територій.

В межах ДПТ передбачено наступні види використання території:промислова територія;території транспортного використання.

Територія ДПТ щодо вертикального планування сформована і потребує лише часткової інженерної підготовки.

Також при проєктуванні передбачено комплексний благоустрій території, зокрема облаштування проїзної частини та тротуарів в межах червоних ліній, влаштування зовнішнього освітлення, збереження та впорядкування зелених насаджень, озеленення згідно вимог щодо влаштування даного виду об’єктів.

Споруди передбачаються подвійного призначення для укриття людей, також передбачається встановлення електросирени і гучномовця для оповіщення людей та їх підключення до центральної системи оповіщення цивільної оборони області.

Для забезпечення пожежогасіння при проєктуванні водопроводу по вулицях в межах ДПТ передбачається, що проєктований водопровід повинен бути закільцьований та містити пожежні гідранти з нормованим кроком.

 

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

 • Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування.
 • Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 • Екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території.
 • Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’янаселення.
 • Заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідкі ввиконання детального плану території.
 • Обгрунтуваннявиборувиправданих альтернатив.
 • Заходи, передбачені для здійсненнямоніторингунаслідківвиконання детального плану території для довкілля.
 • Резюме нетехнічного характеру інформації.

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Стрийська міська рада:

82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 71

Офіційний вебсайт: https://stryi-rada.gov.ua/

Ел. пошта: stryimvk@ukr.net

Тел. (03245) 52434

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території з метою розміщення індустріального парку «Промзона» по вул. Промисловій в м. Стрий на території Стрийської міської територіальної громадинадаються у письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання даної заяви.

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту