Топ теми:

Інструкція щодо заповнення форми звітності N 1А-аквакультура (річна) “Звіт про аквакультуру за 20__ рік”

18 Грудня 16:04

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 1А-аквакультура (річна) “Звіт про аквакультуру за 20__ рік”

 Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення та подання форми звітності N 1А-аквакультура (річна) “Звіт про аквакультуру за 20__ рік” (далі – звіт).
2. Звіт подається:
юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які здійснюють виробництво продукції аквакультури до територіального органу Держрибагентства за місцезнаходженням / задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування) суб’єкта аквакультури не пізніше ніж 10 січня року, наступного за звітним;
територіальними органами Держрибагентства до Держрибагентства не пізніше ніж 03 лютого року, наступного за звітним.
3. У кодовій частині звіту суб’єкти аквакультури зазначають:
1) ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців), або серію (за наявністю) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
2) код території місцезнаходження / задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3) (КАТОТТГ).
4. В адресній частині звіту суб’єкти аквакультури зазначають:
1) повне найменування відповідно до установчих документів, зареєстрованих в установленому законодавством порядку;
2) місцезнаходження / задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування).
5. Заповнення звіту здійснюють на підставі даних спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури, які затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2012 року N 362 “Про затвердження спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2012 року за N 1126/21438.
6. Усі показники звіту повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.
7. Заповнений звіт перевіряється на арифметичні та логічні ув’язки, зазначені на бланку звіту та в цій Інструкції.
8. Показники щодо видів риб та інших гідробіонтів, не передбачених відповідними переліками, визначеними розділами 3 – 11 звіту, відображаються сумарно у рядку “Інші” з подальшою розшифровкою кожного виду українською мовою та латиною у вільних рядках.
9. Розділи 1, 2 та 4 – 11 звіту заповнюються за звітний рік (з 01 січня до 31 грудня), розділ 3 – станом на початок звітного року.
10. Показники за всіма розділами звіту заповнюються в одиницях виміру, визначених формою, з одним знаком після коми, крім показників, які наводяться у цілих числах: кількість працівників; кількість басейнів, резервуарів, технологічних пристроїв; кількість маточного стада; кількість особин, вилучених з природного середовища.
11. Маса продукції аквакультури характеризується:
для всіх видів риб – масою сирої нерозібраної сировини;
для інших гідробіонтів (ракоподібних і молюсків) – живою масою, ураховуючи масу оболонки та мушлі;
для водоростей – вологою масою.
12. Вартість продукції аквакультури та вартість харчової ікри (без податку на додану вартість) відображається за фактичними цінами виробника, за якими її було реалізовано.
13. У графах А “3-літерний код ISSCAAP” розділів 3 – 11 звіту відображено код Міжнародної стандартної статистичної класифікації тваринного та рослинного світу водного середовища.
14. У звіті повинні бути заповнені всі наявні показники, а у разі відсутності будь-якого з них – рядки звіту не заповнюються.
15. Звіт складається відповідно до цієї Інструкції та подається у вигляді електронного документа у форматі Excel в електронній та/або паперовій формі не пізніше встановлених у звіті термінів:
суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво продукції аквакультури на офіційну електронну пошту (з дотриманням умови щодо засвідчення удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або кваліфікованим електронним підписом – у разі подачі звіту в електронній формі) та/або на офіційну адресу територіального органу Держрибагентства;
територіальними органами Держрибагентства до Держрибагентства за допомогою системи електронного документообігу з дотриманням умови щодо засвідчення удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або кваліфікованим електронним підписом.
У разі подачі звіту у паперовій формі розділи звіту, які не містять даних, не подаються.
II. Порядок заповнення розділу 1 “Зайнятість працівників”
1. У розділі 1 відображаються дані щодо кількості залучених протягом року працівників за категоріями зайнятості.
2. Окрім загальної кількості працівників (осіб), в окремій графі зазначається кількість зайнятих жінок.
III. Порядок заповнення розділу 2 “Площа та/або об’єм водного об’єкта, місткості або технологічних пристроїв, в яких відбувалося вирощування”
1. У розділі 2 відображаються дані щодо виробничих площ та технологічних пристроїв, які використовувались протягом звітного року для вирощування продукції аквакультури.
2. Кількість ставків та їхні площі, що були в експлуатації у звітному році, зазначаються у рядках 2.1.1 – 2.1.6 пункту 2.1 “Площа ставків” відповідно до їх категорій. У разі наявності категорії водного об’єкта, не передбаченої цим розділом, інформація відображається у рядку 2.1.7 цього пункту.
3. У рядках 2.2.1 та 2.2.2 пункту 2.2 “Площа та/або об’єм резервуарів та басейнів” зазначаються кількість, площа та об’єм експлуатованих у звітному році штучно створених резервуарів, що розміщуються (монтуються) вище або нижче за рівень ґрунту з високим рівнем водообміну або з високим рівнем кругообігу води та щільно контрольованими умовами, але без застосування рециркуляції, таких як басейни та лотоки. У разі наявності типів резервуарів, не передбачених цим розділом, інформація відображається у рядку 2.2.3 пункту 2.2 “Площа та/або об’єм резервуарів та басейнів”.
4. Кількість та площі прісноводних та морських садків, експлуатованих у звітному році, а також площі акваторій, які вони займають, зазначаються у рядках 2.3.1 та 2.3.2 пункту 2.3 “Площа садків”.
5. Об’єм резервуарів установок замкнутого водопостачання, а також площа землі під об’єктом (будівлею/спорудою), у якій розміщена установка, зазначаються у рядку 2.4.1 пункту 2.4 “Площа та/або об’єм установок замкнутого водопостачання”.
6. У разі експлуатації інших технологічних пристроїв у прісній воді, які не передбачені розділом 2, їх тип за цифровим кодом: загородки (1), саджалки (2), кількість та величина в одиницях виміру, що підходить для зазначеного типу пристрою, а також площа водного об’єкта, яку займає пристрій, зазначається у рядку 2.5.1 пункту 2.5 “Площа та/або об’єм, довжина інших технологічних пристроїв”.
У разі експлуатації інших технологічних пристроїв у морській воді, які не передбачені розділом 2 звіту, їх тип за цифровим кодом: мідійний колектор (1), закритий садок (2), кількість та величина в одиницях виміру, що підходить для зазначеного типу пристрою, а також площа водного об’єкта, яку займає пристрій, зазначається у рядку 2.5.2 пункту 2.5 “Площа та/або об’єм, довжина інших технологічних пристроїв”.
IV. Порядок заповнення розділу 3 “Наявність маточного стада риби та інших гідробіонтів”
1. У пункті 3.1 “Наявність маточного стада риб” відображаються дані щодо наявності маточного стада за видами риб станом на початок звітного року.
2. За всіма рядками у пункті 3.1 “Наявність маточного стада риб” графа 1 дорівнює сумі граф 3 і 5, а графа 2 – сумі граф 4 і 6.
3. У пункті 3.2 “Наявність маточного стада інших гідробіонтів” відображаються дані щодо наявності маточного стада за видами ракоподібних та молюсків станом на початок звітного року.
V. Порядок заповнення розділу 4 “Отримано ікри та личинки риб та інших гідробіонтів”
1. У пункті 4.1 “Отримано ікри та личинки риб” відображається кількість отриманої ікри та личинки за видами риб протягом звітного року.
2. У пункті 4.2 “Отримано ікри та личинки інших гідробіонтів” відображається кількість отриманої ікри та личинки за видами інших гідробіонтів протягом звітного року.
3. У графах 5 – 8 пунктів 4.1 “Отримано ікри та личинки риб” та 4.2 “Отримано ікри та личинки інших гідробіонтів” відображається кількість та маса отриманої ікри та личинки за видами риб та інших гідробіонтів в інкубаційних цехах, а у графах 9 – 12 цих пунктів – за їх межами.
У графах 13 і 14 пунктів 4.1 “Отримано ікри та личинки риб” та 4.2 “Отримано ікри та личинки інших гідробіонтів” відображається загальна кількість та маса личинки за видами риби та інших гідробіонтів, випущеної у довкілля (вселеної у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)).
4. Вселення у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини) здійснюється відповідно до Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 серпня 2022 року N 622, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2022 року за N 1245/38581.
5. За всіма рядками у пунктах 4.1 “Отримано ікри та личинки риб” та 4.2 “Отримано ікри та личинки інших гідробіонтів” графа 1 дорівнює сумі граф 5 і 9, графа 2 – сумі граф 6 і 10, графа 3 – сумі граф 7 і 11, а графа 4 – сумі граф 8 та 12.
VI. Порядок заповнення розділу 5 “Отримано молоді риб та інших гідробіонтів”
1. У пункті 5.1 “Отримано молоді риб” відображається кількість та маса отриманої молоді риб за видами риб та в розрізі категорій водних об’єктів за звітний рік.
2. У графах 1 – 12 пункту 5.1 “Отримано молоді риб” вказується кількість та маса молоді за видами риб та за типом водного об’єкта, технологічних пристроїв або місткості, в якій відбувалося вирощування.
У графах 13 та 14 пункту 5.1 “Отримано молоді риб” вказується кількість та маса купленої в інших суб’єктів господарювання молоді за видами риб.
У графах 15 та 16 пункту 5.1 “Отримано молоді риб” вказується кількість та маса молоді за видами риб, переведеної у контрольовані умови (для товарного вирощування).
У графах 17 та 18 пункту 5.1 “Отримано молоді риб” вказується кількість та маса молоді за видами риб, випущеної у довкілля (вселеної у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)).
Вселення у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини) здійснюється у порядку, визначеному пунктом 4 розділу V цієї Інструкції.
3. За всіма рядками у пункті 5.1 “Отримано молоді риб” графа 1 дорівнює сумі граф 3, 5, 7, 9, 11 і 13, а графа 2 – сумі граф 4, 6, 8, 10, 12 і 14.
4. У графах 3 і 4 пункту 5.2 “Отримано молоді інших гідробіонтів” відображається кількість та маса отриманої у будь-якому типі водного об’єкта, технологічних пристроїв або місткості молоді ракоподібних та молюсків за видами.
У графах 5 і 6 пункту 5.2 “Отримано молоді інших гідробіонтів” відображається кількість та маса придбаної в інших суб’єктів господарювання молоді ракоподібних та молюсків за видами.
У графах 7 і 8 пункту 5.2 “Отримано молоді інших гідробіонтів” відображається кількість та маса переведених у контрольовані умови (для вирощування) молоді ракоподібних та молюсків за видами.
У графах 9 та 10 пункту 5.2 “Отримано молоді інших гідробіонтів” відображається кількість та маса молоді ракоподібних та молюсків за видами, випущеної у довкілля (вселеної у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)).
Вселення у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини) здійснюється у порядку, визначеному пунктом 4 розділу V цієї Інструкції.
5. За всіма рядками у пункті 5.2 “Отримано молоді інших гідробіонтів” графа 1 дорівнює сумі граф 3 і 5, а графа 2 – сумі граф 4 і 6.
VII. Порядок заповнення розділу 6 “Вилучено риби та інших водних біоресурсів з природного середовища для вирощування об’єктів аквакультури”
1. У розділі 6 відображаються дані щодо вилучення риби та інших водних біоресурсів з природного середовища для вирощування об’єктів аквакультури.
2. У графі 1 таблиці вказується вік вилучених особин риби та інших водних біоресурсів (крім водоростей).
3. У графах 2 та 3 вказуються дані щодо кількості та маси вилученої риби та інших водних біоресурсів з природного середовища.
4. У графі 4 зазначається вартість вилученої риби та інших водних біоресурсів відповідно до Порядку справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 125.
VIII. Порядок заповнення розділу 7 “Вироблено товарної продукції аквакультури”
1. У пункті 7.1 “Вироблено товарної продукції аквакультури (риб)” відображаються дані щодо вирощування товарної рибної продукції за видами риб протягом звітного року.
2. У пункті 7.2 “Вироблено товарної продукції аквакультури (ракоподібні, молюски, водорості)” відображаються дані щодо вирощування товарної продукції інших гідробіонтів (ракоподібні, молюски, водорості) за видами протягом звітного року.
3. Дані розділу 7 заповнюються за категоріями водних об’єктів або технологічних пристроїв відповідно до зазначених у звіті показників.
У разі вирощування товарної продукції у інших технологічних пристроях, не передбачених відповідними переліками, визначеними у пунктах 7.1 “Вироблено товарної продукції аквакультури (риб)” та 7.2 “Вироблено товарної продукції аквакультури (ракоподібні, молюски, водорості)”, дані вносяться до граф 11 та 12 цих пунктів.
4. За всіма рядками у пунктах 7.1 “Вироблено товарної продукції аквакультури (риб)” та 7.2 “Вироблено товарної продукції аквакультури (ракоподібні, молюски, водорості)” графа 1 дорівнює сумі граф 3, 5, 7, 9 і 11, а графа 2 – сумі граф 4, 6, 8, 10 і 12.
IX. Порядок заповнення розділу 8 “Витрати кормів”
1. У розділі 8 відображаються дані щодо витрат кормів у натуральному вираженні, за видами риб та ракоподібних, використаних у звітному році на вирощування молоді, маточного поголів’я, товарної риби та ракоподібних.
2. За всіма рядками графа 1 цього розділу дорівнює сумі граф 2, 3, 4.
X. Порядок заповнення розділу 9 “Реалізовано продукції аквакультури”
1. У пункті 9.1 “Реалізовано продукції аквакультури (риб)” вказуються дані щодо маси, кількості та вартості реалізації товарної риби, заплідненої ікри, личинки та молоді риб за видами за звітний рік.
2. У пункті 9.2 “Реалізовано продукції аквакультури (ракоподібні, молюски, водорості)” вказуються дані щодо маси та вартості реалізації інших гідробіонтів за видами за звітний рік.
XI. Порядок заповнення розділу 10 “Вироблено та реалізовано харчової ікри”
1. У розділі 10 відображаються дані щодо виробництва та реалізації харчової ікри за видами риб за звітний рік.
2. У графі 1 таблиці вказується вага виробленої харчової ікри.
3. У графах 2 та 3 вказуються дані щодо маси та вартості реалізованої харчової ікри.
XII. Порядок заповнення розділу 11 “Вироблено органічної продукції аквакультури (риб) та інших гідробіонтів”
1. Розділ 11 заповнюється лише суб’єктами господарювання, що внесені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, за наявності сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
2. У пункті 11.1 “Вироблено органічної продукції аквакультури (риб)” відображаються дані щодо вирощування органічної продукції аквакультури за видами риб протягом звітного року.
3. У пункті 11.2 “Вироблено органічної продукції аквакультури (ракоподібні, молюски, водорості)” відображаються дані щодо вирощування органічної продукції інших гідробіонтів (ракоподібні, молюски, водорості) за видами та протягом звітного року.
4. Дані розділу 11 заповнюються за категоріями водних об’єктів або технологічних пристроїв відповідно до зазначених у звіті показників.
У разі вирощування органічної продукції у інших технологічних пристроях, не передбачених відповідними переліками, визначеними у пунктах 11.1 “Вироблено органічної продукції аквакультури (риб)” та 11.2 “Вироблено органічної продукції аквакультури (ракоподібні, молюски, водорості)”, дані вносяться до граф 12 та 13 відповідних пунктів.
5. У графі 1 пунктів 11.1 “Вироблено органічної продукції аквакультури (риб)” та 11.2 “Вироблено органічної продукції аквакультури (ракоподібні, молюски, водорості)” зазначається номер, дата видачі та дата закінчення строку дії сертифіката, що підтверджує відповідність процесу виробництва продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виданого органом сертифікації, який внесено до Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції.
6. За всіма рядками у пунктах 11.1 “Вироблено органічної продукції аквакультури (риб)” та 11.2 “Вироблено органічної продукції аквакультури (ракоподібні, молюски, водорості)” графа 2 дорівнює сумі граф 4, 6, 8, 10 і 12, а графа 3 – сумі граф 5, 7, 9, 11 і 13.
XIII. Взаємодія між суб’єктами аквакультури та територіальними органами Держрибагентства
1. Звіт підписується керівником та/або виконавцем, які є відповідальними за достовірність інформації та своєчасність її подання. Також обов’язково зазначається телефон та електронна пошта керівника (виконавця).
2. У разі виявлення помилки у поданому звіті територіальний орган Держрибагентства повідомляє відповідного суб’єкта аквакультури в одноденний строк.
3. У разі виявлення помилки суб’єктом аквакультури після подання звіту суб’єкт аквакультури має повідомити про це територіальний орган Держрибагентства, до якого був поданий звіт, та надати виправлений звіт у строк не пізніше 3 календарних днів, але не пізніше 10 січня поточного року.

Бланк звіту про аквакультуру

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту