Топ теми:

Кадровий резерв у виконавчих органах

 

 

Додаток 1
до рішенняXVI сесії Стрийської
міської ради VІІІ скликання, від
23.12..2021р., № 795

 

ПОРЯДОК
формування кадрового резерву у виконавчих органах Стрийської міської ради

 

1. Порядок формування кадрового резерву у виконавчих органах Стрийської міської ради (далі – Порядок) розроблений з метою визначення єдиного підходу при формуванні виконавчими органами Стрийської міської ради кадрового резерву для зайняття посад і просування по службі.
2. Основними етапами формування кадрового резерву є: аналіз необхідності кадрового резерву;
визначення бажаних критеріїв до кандидатів на ту чи іншу керівну посаду; вивчення і добір кандидатів до складу кадрового резерву; формування, складання списку кадрового резерву та узгодження його з керівником;
визначення і застосування різноманітних форм і методів роботи з особами, що зараховані до резерву;
підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кандидатів; визначення готовності резерву керівних кадрів для призначення на посади.
3. Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:
здатні запроваджувати демократичні цінності правової держави та
громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;
мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.
4. Кадровий резерв формується з:
посадових осіб виконавчих органів Стрийської міської ради, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;
державних службовців, які бажають перейти на службу до виконавчих органів Стрийської міської ради;
спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.
5. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду у виконавчих органах Стрийської міської ради, мають відповідну кваліфікацію та освіту.
Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду у виконавчих органах Стрийської міської ради. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво а місцем роботи такої особи.
6. Кадровий резерв складається строком на один рік. Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядаються та формуються щороку на наступний рік. У разі потреби до списку кадрового резерву протягом року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для його затвердження.
7. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням міського голови.
8. Пропозиції щодо зарахування до кадрового резерву готуються за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
Відділ кадрової роботи готує списки осіб, зарахованих до кадрового резерву апарату Стрийської міської ради та виконавчого комітету до кінця грудня поточного року.
9. Кадровий резерв на посади міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами міськвиконкому не формується.
На посади інших посадових осіб виконавчих органів Стрийської міської ради кадровий резерв формується з розрахунку: на посади керівників департаментів, адміністрацій районів, управлінь, комітетів, служб і відділів та їх заступників – не менше двох осіб, на посади спеціалістів – не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву.
10. Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота відповідно до особистих річних планів, затверджених керівниками відповідних виконавчих органів Стрийської міської ради, де передбачається:
вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень Стрийської міської ради;
систематичне навчання шляхом самоосвіти;
періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;
участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності виконавчих органів Стрийської міської ради;
стажування протягом не більш двох місяців у виконавчому органі Стрийської міської ради, до кадрового резерву якого зараховано працівника;
виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;
залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;
участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень Стрийської міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативних документів.
11. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву покладається на керівників відповідних виконавчих органів Стрийської міської ради.
12. Відділ кадрової роботи систематично аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву, вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.
13. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.
14.Просування по службі посадової особи виконавчого органу Стрийської міської ради, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням міського голови поза конкурсом.
15. Переведена на нове місце роботи особа може бути включена до списків кадрового резерву у разі потреби та за її згодою протягом року або у грудні поточного року, під час формування чи перегляду таких списків. Одна особа може перебувати у кадровому резерві на декілька посад.
16. Міський голова несе відповідальність перед Стрийською міською радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.
17. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника виконавчого органу Стрийської міської ради, в якому він працює. Виключення зі списків кадрового резерву оформляється розпорядженням міського голови.

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                  Мар’ян БЕРНИК

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту