Статут Стрийської територіальної громади


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XV сесії IV демократичного скликання
від 27 травня 2004 р. № 310

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА СТРИЯ

Стрийська міська рада від імені територіальної громади міста Стрия, виражаючи волю територіальної громади, що викликана гарантованим державою правом самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, втілюючи принципи демократичного устрою держави та місцевого самоврядування, що забезпечують реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади, підтримуючи традиції місцевого самоврядування, що розпочались в місті Стрию з 1431 року - моменту отримання містом Магдебурзького права, піклуючись про зміцнення територіальної громади, що зумовлює єдність жителів та збереження матеріальної бази, забезпечуючи права і свободи жителів міста та гідних умов для їх проживання, що гарантують життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку людині і визнаються найвищою соціальною цінністю в Україні, дбаючи про збереження та примноження ідеалів та цінностей національних надбань територіальної громади, що здобувалось на протязі багатовікової історії міста, прагнучи розвивати і зміцнювати духовну, культурну та соціальну політику місцевого самоврядування, що надає кожному жителю можливість вільного і всебічного розвитку своєї особистості, дотримуючись Конституції, Законів України та Європейської хартії місцевого самоврядування, рішенням № 310 XV-ої сесії IV демократичного скликання, що відбулася 27 травня 2004 року приймає цей Статут - основний Закон територіальної громади міста Стрия, який закріплює в місті Стрию систему місцевого самоврядування, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статус органів самоорганізації населення.


РОЗДІЛ 1.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ.


Стаття 1.

Територіальна громада міста Стрия (надалі територіальна громада} - жителі міста Стрия, які об'єднані постійним проживанням і здійснюють в місті місцеве самоврядування (надалі міське самоврядування}.


Стаття 2.

Місто Стрий є самостійною адміністративно-територіальною одиницею - міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

Місто Стрий має статус міста обласного значення з 1962 року і згідно адміністративно-територіального устрою України входить до Львівської області.


Стаття 3.

Перша згадка про місто Стрий датована 1385 роком.

У 1431 році Стрий отримав статус міста на Магдебурзькому праві і відповідну юрисдикцію на самоврядування.


Стаття 4.

Дата проведення Дня міста визначається міською радою.

День міста відзначається в першу неділю червня кожного року.


Стаття 5.

Місто Стрий має свою символіку – герб, прапор і штандарт міського голови. Опис та порядок використання герба, прапора і штандарта міського голови затверджені на VII сесії IV демократичного скликання рішенням № 161 від 17 квітня 2003 року.


Стаття 6.

Основними принципами міського самоврядування є :
• народовладдя;
• законності;
• гласності;
• колегіальності;
• поєднання місцевих і державних інтересів;
• виборності;
• правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим статутом та іншими законами України;
• підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
• державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
• судового захисту прав місцевого самоврядування, дотримання конституційних прав і свобод людини;


Стаття 7.

Пріоритетними напрямками діяльності територіальної громади є :
• дотримання конституційних прав і свобод людини;
• гарантування безпеки та недоторканості життя і здоров'я людини, її честі та гідності;
• збереження історико-культурної спадщини міста та його архітектурної самобутності;
• забезпечення соціального захисту населення;
• задоволення національно-культурних потреб населення;
• створення місць відпочинку та організація дозвілля;
• відродження історичних пам'яток громади;
• створення умов для повноцінного духовного розвитку населення;
• сприяння розвитку духовних традицій громади;
• підтримання соціально-економічного розвитку економіки міста;
• здійснення охорони навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації в місті;


Стаття 8.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради, може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста». Підстави та порядок присвоєння звання «Почесний громадянин міста», його статус визначаються «Положенням про присвоєння звання почесного громадянина міста», яке затверджено рішенням ХІІ сесії, ІІ демократичного скликання від 25 грудня 1997 року/

За вагомий внесок в розбудову і розвиток міста, розпорядженням міського голови, може бути нагороджено іншими відзнаками.


Стаття 9.

Органи міського самоврядування можуть об'єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Органи міського самоврядування міста, на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Повноваження органів міського самоврядування не можуть бути переданими Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування.


Стаття 10.

Органи та посадові особи міського самоврядування зобов'язані діяти на підставі та в межах повноважень, що передбачені чинним законодавством, а також видавати акти, що не суперечать закону.

Акти органів міського самоврядування та їх посадових осіб є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднання громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Стрия.

Самовільне присвоєння визначених законом самоврядних та делегованих повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування іншими органами та посадовими особами, а також перевищення наданих їм повноважень, не допускається.


Стаття 11.

Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів міського самоврядування, включаючи рішення про делегування повноважень виконавчої влади, виконуються в межах поданих державою органам міського самоврядування фінансових ресурсів.


Стаття 12.

Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної виконавчої влади базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста та реалізації в місті цілей, завдань та функції державної виконавчої влади.

Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам та посадовим особам міського самоврядування.

Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах поєднання договірного та адміністративного методів регулювання та підконтрольності у межах повноважень, наданих органам та посадовим особам міського самоврядування законом.

Органи і посадові особи міського самоврядування враховують у своїй діяльності позицію міських осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об'єднань жителів міста, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.


Стаття 13.

З метою забезпечення правопорядку в місті, територіальна громада у відповідності до закону може створювати правоохоронні структури та сприяти діяльності іншим самоврядним органам охорони правопорядку, які створені та діють згідно чинного законодавства.


Стаття 14.

Для висвітлення життя територіальної громади, офіційного оприлюднення актів міського самоврядування, громадського обговорення актуальних проблем життя міста територіальна громада засновує засоби масової інформації.


Стаття 15.

Контроль за діяльністю органів та посадових осіб міського самоврядування здійснюється лише уповноваженими на те органами та в порядку передбаченому законом.

Органи та посадові особи міського самоврядування підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня тільки з питань здійснення ними делегованих повноважень.

Органи державної влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування та вирішувати питання, що віднесені до їх власних повноважень.

Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою.


РОЗДІЛ II.

ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВА ОСНОВА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Глава 1. Система міського самоврядування


Стаття 16.

Міське самоврядування — це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.


Стаття 17.

Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Статутом. Система міського самоврядування включає:
— територіальну громаду;
— міську раду;
— міського голову;
— виконавчі органи міської ради;
— органи самоорганізації населення.

Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Міський голова, міська рада, та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність по реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.
Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначаються законом.


Глава 2 .Територіальна громада.


Стаття 18.

Територіальну громаду складають:
— фізичні особи, що зареєстровані як постійні жителі міста;
— фізичні особи, які прибули з інших місцевостей для навчання або проходження військової чи альтернативної служби (студенти, військовослужбовці та члени їх сімей тощо) за умови їх проживання в місті.


Стаття 19.

Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.


Стаття 20.

Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному об'ємі здійснюють члени територіальної громади — громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, приймати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими, передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.


Стаття 21.

Право членів територіальної громади приймати участь в здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:
— місцевий референдум;
—вибори депутатів міської ради, депутатів Львівської обласної ради та міського голови (місцеві вибори);
—загальні збори громадян за місцем проживання;
—громадські слухання;
— місцеві ініціативи;
—інші, не заборонені законом, форми.


Стаття 22.

Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори, які проводяться відповідно з чинним законодавством.

Порядок організації загальних зборів, громадських слухань та внесення місцевої ініціативи визначається положенням, яке затверджується рішенням міської ради.


Глава 3 . Міська Рада


Стаття 23.

Міська рада є представницьким органом міського самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією, законами України та цим Статутом.

Міська рада вправі делегувати свої повноваження виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства.


Стаття 24.

Міська рада складається з депутатів, які вибираються членами територіальної громади на основі належного їм загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України.


Стаття 25.

Загальний склад міської ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.


Стаття 26.

Депутат міської ради — особа, яка шляхом вільних виборів наділена своїми виборцями повноваженнями представляти інтереси та здійснювати функції міського самоврядування/ віднесені законодавством і цим Статутом до відання міської ради.

Депутат міської ради складає присягу такого змісту:

"Вступаючи в права депутата Стрийської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Стрия та добробут його жителів, гідно представити своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту міста Стрия, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади ".

Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством. Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у зв’язку:
— з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
— з особистою заявою депутата місцевої ради.


Стаття 27.

Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської ради.

Повноваження депутата міської ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата пленарному засіданні міської ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

Інформація про підсумки виборів доводиться територіальною виборчою комісією до відома міської ради. Спори щодо набуття повноважень депутатом міської ради вирішуються судом.


Стаття 28.

Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.


Стаття 29.

Депутати міської ради можуть об'єднуватися у депутатські групи, фракції, групи та інші добровільні депутатські об'єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.
Порядок утворення та реєстрації депутатських об'єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.


Стаття 30.

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.


Стаття 31.

Рада вправі розглядати і вирішувати питання, які віднесені Конституцією та Законами України до її відання.

Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання, що віднесені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


Глава 4. Міський голова.


Стаття 32.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу на місцевих виборах строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу на місцевих виборах.

Порядок обрання міського голови визначається законодавством.


Стаття 33.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу наступного змісту:

"Я, (ім'я та прізвище), волею територіальної громади міста Стрия обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язуюсь суворо дотримувати Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста яку державі, так і за її межами ".

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково Верховною Радою України та судом за підставами і в порядку, передбаченими законодавством.

Повноваження міського голови припиняються достроково територіальною громадою шляхом місцевого референдуму. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як п'яти тисяч жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах.

Повноваження міського голови припиняються достроково за рішенням міської ради у випадках:
— його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
— припинення його громадянства;
— набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
— порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю);
— визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
— його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов'язки по організації роботи міської ради , здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради —перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради .


Стаття 34.

Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.


Стаття 35.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.


Стаття 36.

Міський голова має першого заступника та заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, кількість яких визначається міською радою.

Розподіл обов'язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

Керівників комунальних підприємств призначає міський голова за контрактом.


Глава 5. Виконавчі органи міської ради.


Стаття 37.

Виконавчі органи міської ради є виконавчий комітет, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

 

Стаття 38.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Стаття 39.

Кількісний склад виконавчого комітету міської ради та персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

В складі виконавчого комітету не можуть бути депутати міської ради, крім секретаря ради.

Перший заступник, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов'язки на постійній основі.

Члени виконавчого комітету виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

 

Стаття 40.

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 41.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Про роботу виконавчого комітету звітує міський голова.

Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах.

Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

 

Стаття 42.

Планування роботи, порядок підготовки і внесення питань на засіданні виконавчого комітету визначаються Регламентом виконавчого комітету міської ради.

 

Стаття 43.

Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

 

Стаття 44.

Для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів, міська рада може створювати управління, відділи та інші виконавчі органи.
Повноваження управлінь, відділів та інших виконавчих органів визначаються положенням, що затверджуються міською радою.

 

РОЗДІЛ III.
РЕСУРСИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Глава 1. Землі міста.

 

Стаття 45.

Земельні ресурси територіальної громади міста складають 1698 га.

 

Стаття 46.

Розпорядження землею в даних межах здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.

 

Стаття 47.

Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, сільськогосподарського призначення, рекреаційної тощо - приймаються виключно міською радою.

 

Стаття 48.

Зміна межі здійснюється у відповідності із законодавством за згодою міської ради, яка підтримана двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Будь-які зміни межі, здійснені у відповідності із законодавством, відображаються в Генеральному плані міста.

 

Стаття 49.

Місто має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами від природо-користувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законодавством.

Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.

 

Глава 2. Комунальна власність міста.

 

Стаття 50.

Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади, а також об'єкти спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласної ради.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням територіальної громади і їх недоторканість захищається законодавством.

 

Стаття 51.

До комунальної власності територіальної громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства та цього Статуту. До комунальної власності міста належать:
—земля та інші природні ресурси;
—комунальні підприємства міста;
— банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, соціального обслуговування та інше майно, що належить територіальній громаді;
— частки (паї) у майні підприємств;
— комунальний житловий та не житловий фонди міста;
—доходи місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;
— нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;
— інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством. 

Виключно у комунальній власності міста знаходяться об'єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб територіальної громади та для збереження історико - культурних об'єктів міста (міські системи водо - і енергопостачання, інженерні комунікації, пам'ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

 

Стаття 52.

Суб'єктом права комунальної власності міста є територіальна громада, яка здійснює це право безпосередньо шляхом міського референдуму та через органи і посадових осіб міського самоврядування.

Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління здійснюють щодо об'єктів комунальної власності міста всі майнові операції. Міська рада дає попередню згоду на розпорядження такими об'єктами комунальної власності міста:
— школи та інші навчальні установи, бібліотеки, установи культури, дитячі садки, дитячі будинки, будинки престарілих та інвалідів, лікарні і поліклініки, спортивні споруди загальноміського значення;
— будинки та не житлові приміщення, що використовуються для потреб міста;
— будинки житлового фонду, якщо це пов'язано з переселенням їх наймачів;
— будинки та інші споруди, що підлягають продажу іноземним фізичним та юридичним особам.

 

Стаття 53.

Оперативне управління об'єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:
— підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об'єктів до комунальної власності міськради;
— підготовка і передача на розгляд міської ради питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
—укладання договорів оренди об'єктів комунальної власності міста;
—реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.

 

Стаття 54.

Загальний контроль за використанням об'єктами комунальної власності міста здійснює міський голова.

Голова міста раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об'єктів комунальної власності.

 

Глава 3. Фінанси міста.

 

Стаття 55.

Фінанси міста складаються із :
— коштів міського бюджету;
—коштів позабюджетних і цільових фондів;
— фінансово-кредитних ресурсів;
—страхових ресурсів;
— коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;
— коштів валютних фондів;
—відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів міського самоврядування;
— коштів, отриманих від розміщення міських позик і міських цінних паперів;
— коштів, отриманих від проведення міських лотерей;
— кошти органів територіального громадського самоврядування міста;
— інших фінансових ресурсів, переданих місту.

Стаття 56.

Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності ,а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

 

Стаття 57.

Міська рада, або за її рішенням інші органи міського самоврядування можуть, в межах, визначених законодавством, випускати міські цінні папери і лотереї, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи.

 

Глава 2.1. Міський бюджет.

 

Стаття 58.

Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами і посадовими особами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад заборонено.

 

Стаття 59.

Бюджет міста складається з загального та спеціального фондів,

 

Стаття 60.

Кошти загального фонду бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів ,що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

 

Стаття 61.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, пов'язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з розширеним відтворенням.

 

Стаття 62.

В доходи загального фонду міського бюджету зараховуються:
1. Податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній п.2 статті 65 Бюджетного Кодексу України.
2. Державне мито в частині, що належить місцевому бюджету та 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України.
3. Плата за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності та сертифікатів, що видаються виконавчим органом міської ради.
4. Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчим органом міської ради.
5. Плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)), що справляється виконавчим органом міської ради.
6. Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчим органом міської ради або утвореною ним в установленому порядку адміністративною комісією.
7. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування).
8. Дотації та субвенції з Державного бюджету.
9. Місцеві податки і збори.
10. 75 відсотків плати за землю.
11. Податок на промисел.
12. 100 відсотків плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності міста.
13. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується у порядку, визначеному Бюджетним Кодексом України для прибуткового податку з громадян, крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України.
14. Надходження від місцевих грошово-речових лотерей.
15. Гранти та дарунки у вартісному обрахунку.
16. Податок на прибуток підприємств комунальної власності.
17. Інші надходження, передбачені законом.
18. Платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.

 

Стаття 63.

Джерелами формування спеціального фонду є:
1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:
- кошти від відчуження майна, яке перебуває в комунальній власності міста;
- 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);
- надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності територіальної громади міста;
- кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетного Кодексу України, та відсотки, сплачені за користування ними;
- кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням міської ради;
- запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
- субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;
2. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у розмірі 50 відсотків у разі реєстрації цих транспортних засобів на території міста.
3. Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями і заправними пунктами).
4. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
5. 20 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
6. Відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховується до бюджету міста;
Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

 

Стаття 64.

Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток міста.

Бюджет поточних видатків окремо повинен передбачати видатки, пов'язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, необхідні для здійснення наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 65.

Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок перевиконання доходної частини бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

Міська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, передбаченими частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.

 

Стаття 66.

Міський бюджет може передбачати резервний фонд для фінансування непередбачених видатків.

Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

 

Стаття 67.

Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада

Контроль за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

 

Стаття 68.

Бюджет, зміни до нього, та звіт про його виконання підлягають оприлюдненні через засоби масової інформації.

 

РОЗДІЛ IV.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 69.

Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

 

Стаття 70.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, Європейській хартії місцевого самоврядування, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

 

Стаття 71.

Тлумачення положень Статуту дає виключно міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту є обов'язковими для застосування і виконання.

 

Стаття 72.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.
Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються двома третинами голосів депутатів від загального складу міської ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані не менш як п'ятою частиною від загального складу депутатів), міським головою або групою жителів міста в порядку місцевої ініціативи (підписані не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, Європейської хартії місцевого самоврядування, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в тримісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

Статут територіальної громади міста Стрия приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради .

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця